Thực hiện chương trình thi đua số 81-Ctr/ĐTN ngày 03 tháng 9 năm 2021 của Huyện đoàn Hồng Ngự, ngày 09 tháng 12 năm 2021 Đoàn trường THPT Hồng Ngự 2 đã tổ chức buổi khai mạc Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng. Tham dự buổi khai mạc Hội nghị BCH Đoàn trường và 22 đồng chí Bí thư Chi đoàn lớp.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thiên Khánh – Bí thư  đoàn trường nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, ý chí và khát vọng phát triển đất nước, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy việc học tập Nghị quyết Đại hội Đảng là một việc làm cần thiết giúp Đoàn viên nhà trường có thể nắm được những nội dung chính và góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Để bảo đảm cho việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao, đồng chí Huỳnh Thiên Khánh - Bí thư Đoàn trường đã tổ chức tất cả 3 lớp học, mỗi lớp hơn 30 đoàn viên – thanh niên để đảm bảo đường truyền trên phần mềm trực tuyến google meet và 100% đoàn viên – thanh niên trong nhà trường đều được quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng. Theo kế hoạch, mỗi chiều thứ 5 từ ngày 9-30/12/2021 sẽ tổ chức cho Đoàn viên – thanh niên được tham gia lớp học.

Sau Hội nghị 100% đoàn viên – thanh niên sẽ được viết bài thu hoạch và nộp lại cho Đoàn trường về các nội dung đã được tìm hiểu trong Hội nghị. Hội nghị lần này đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của đoàn viên – thanh niên trong nhà trường để nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng./.